Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Turawa

Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Turawa odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Środowiska Plan Urządzania Lasu na okres gospodarczy od 1.01.2017 r. do 31.12.2026 r. Na obecne dziesięciolecie rozmiar pozyskania zaplanowano w ilości nie większej niż 1107442 m 3 co daje około 110 000 m3 na jeden rok.

W roku 2020 Nadleśnictwo Turawa pozyskało ok 104 000 m3 z czego ponad 69 000 m3  w ramach użytkowania rębnego ( w tym ok 7 000 m3 z cięć przygodnych), natomiast ok 35 000 m3  wykonano w ramach użytkowania przedrębnego (w tym ok 9 000 m3 z cięć przygodnych). Większość pozyskanego drewna pochodzi z cięć wykonanych w drzewostanach sosnowych.

Nadleśnictwo Turawa pozyskuje również inne gatunki iglaste takie jak świerk, modrzew i jodła natomiast z liściastych pozyskuje się między innymi takie gatunki jak; olsza, brzoza, jesion, dąb, grab oraz buk.

Spora ilość drewna w Nadleśnictwie Turawa pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu. Obecnie na skutek susz wynikających z niedoboru opadów atmosferycznych w latach poprzednich obserwuje się zwiększenie wydzielania się posuszu. Najbardziej cierpi sosna, która w naszych lasach jest gatunkiem dominującym. Osłabione drzewostany są atakowane  w dużej ilości przez jemiołę, która przyczynia się do ich zamierania. Dodatkowo na skutek osłabionej żywotności nasze drzewostany atakują również takie owady jak kornik ostrozębny oraz przypłaszczek granatek.

Podczas sanitarnego porządkowania lasu pozyskuje się posusz, wywroty i złomy stanowiące duży odsetek średniorocznego pozyskania drewna.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Turawa trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.