Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU”.

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU”.

             Katowice, dnia 25.03.2020

Zn. spr.: ZO.0152.18.2020

OBWIESZCZENIE
Dotyczy: wydłużenia terminu konsultacji społecznych lasów HCVF
Nawiązując do obwieszczenia z 5 marca br. w tożsamej sprawie, w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia  3 października 2008 r. ( t.j. Dz.U.  z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz działając na podstawie §2 ust. 3 Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16.02.2016 r. w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF/ na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach (zn.spr.: ZO.0152.3.2016), zmienionego zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 11.02.2020 roku, z uwagi na wskazany uprzednio wewnętrzny adres poczty elektronicznej dostępny tylko dla firmowych skrzynek, podaję do publicznej wiadomości
informację o prolongacie procedury konsultacji społecznych dotyczących zmian powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na obszarze RDLP w Katowicach.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości: 1. zapoznania się z topografią wyznaczonych lasów HCVF na interaktywnej mapie, zamieszczonej na stronie internetowej RDLP w Katowicach, według dostępu: Nasza Praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF/Konsultacje; 2. składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Huberta 43/45, 40 – 543 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl; 3. zapoznania się z dokumentacją jedynie poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną z biurem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz właściwym terytorialnie nadleśnictwem [kontakty z witryny internetowej], z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.
Ustanawianie lasów HCVF wynika z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC (zasada 9 - zachowanie lasów o szczególnej wartości, kryterium 2 – część konsultacyjna procesu certyfikacyjnego musi skoncentrować się na zidentyfikowanych cechach, świadczących o szczególnej wartości lasu oraz na alternatywnych sposobach ochrony).
-2
Jednocześnie informuję, że właściwym do wydania decyzji o ustanowieniu lasów HCVF jest właściwy terytorialnie nadleśniczy. Właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Katowicach. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w trakcie trwania konsultacji społecznych. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Obwieszczenie umieszcza się na stronie internetowej RDLP w Katowicach oraz stronach internetowych nadleśnictw RDLP w Katowicach (zakładka: Informacje/Aktualności).
                                                                                                                               Z poważaniem

Hubert Wiśniewski

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

/dokument podpisany elektronicznie/