Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Nadleśnictwa Turawa znajduje się pod adresem ul. Opolska 35; 46-045 Turawa

istnieją 4 wejścia do budynku, wszystkie od ul. Opolskiej:

- wejście główne przy starej części budynku (ze schodkami) – przewidziane dla interesantów, obecnie nie dostępne ze względu na COVID-19,

- wejście główne w części dobudowanej, przy którym znajduje się pochylnia dla niepełnosprawnych – przewidziane dla interesantów także niepełnosprawnych ruchowo,

- wejście boczne od strony parkingu za częścią dobudowaną – niedostępne dla osób nieuprawnionych,

- wejście boczne na drugie piętro przy oszklonej klatce schodowej od strony parkingu za częścią dobudowaną – wykorzystywane tylko przy specjalnych okolicznościach, przeważnie zamknięte.

Pojazdy mogą być parkowane przy starej części budynku lub na dużym ogólnodostępnym parkingu przy dobudowanej części Nadleśnictwa. Nie posiadamy wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku klatki schodowe znajdują się zaraz za wejściami głównymi w obydwu częściach budynku. Korytarze są stale otwarte. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Drzwi i przejścia mają minimalną szerokość 90 cm.

Ze względu na brak windy w budynku, niepełnosprawnych ruchowo przyjmujemy w przestronnym holu i recepcji zaraz za wejściem głównym w części dobudowanej, przy którym znajduje się pochylnia dla niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp.

Na parterze za recepcją znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można swobodnie poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku pracownicy posługują się tylko językiem polskim, wśród pracowników nie ma nikogo kto zna język migowy i nie mamy możliwości wsparcia.

Ze względu na COVID-19 wszyscy interesanci są proszeni o zgłoszenie przyjścia za pomocą dzwonka na zewnątrz przy wejściu do dobudowanej części.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany kontakt telefoniczny na nr + 48 77 421 20 11 lub e-mail: turawa@katowice.lasy.gov.pl