Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr. 122/7 w Kałach

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr. 122/7 w Kałach

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 

na podstawie art.38 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetarg publicznego oraz sposobu  i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie

Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532 z 2007r.)

 

Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Turawa tj:

Opis nieruchomości:

działka 122/7 a.m. 1, obręb Kały gmina Murów KW OP1U/00057434/5 o pow. 0,1058 ha. oznaczona jako RIVa – grunty orne, zlokalizowana we wsi Kały. Działka posiada dostęp do drogi publicznej oraz jest użytkowana rolniczo przez obecnego dzierżawcę, umowa dzierżawy zostanie rozwiązana w momencie sprzedaży działki.

Zgodnie z zapisami w Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów uchwalona przez Radę Gminy Murów uchwałą Nr XXII/147/2020 z dnia 15.10.2020 r.:

- działka 122/7 usytuowana jest na „terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” oznaczonym symbolem „MN”.

Powyższa nieruchomość nie jest  obciążona i nie ciążą na niej żadne zobowiązania. Powyższa nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. 

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi :

24 400 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych)

Sprzedający informuje, że do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.

Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

Informacje dodatkowe o nieruchomości można uzyskać osobiście w dni robocze w godzinach od 800 do 1400 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 77 42 12 011).

Przetarg odbędzie się w siedzibie PGL LP Nadleśnictwa Turawa 46-045 Turawa; ul. Opolska 35 – Sala Narad (pok. 1.23) o godz. 10:00   w dniu 2 marca 2022 r.

Wadium za nieruchomość wynosi:

2 440,00 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych)

- należy wnieść w formie przelewu na konto sprzedającego BNP PARIBAS: 12 2030 0045 1110 0000 0042 6010.

Za skuteczne uważa się wniesienie wadium w formie przelewu, który do godz. 9:30 dnia 2.03.2022 r. znajdzie się na rachunku Nadleśnictwa.

- w formie gwarancji bankowych -  przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem procedowania.

W tytule przelewu wpłaty wadium lub gwarancji bankowej należy zaznaczyć wyraźnie, że jest to wpłata wadium na przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości o nr działki 122/7 . 

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia przedmiotu sprzedaży. Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości oraz zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony pisemnie z nabywcą w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu pisemnym, o którym mowa powyżej, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

                                                                                NADLEŚNICZY

                                                                              Jarosław Żaba

 

 

 


Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy