Wydawca treści Wydawca treści

Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.

Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Im bardziej rozwinięta i nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m sześc. drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m sześc. Można się spodziewać, że ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie – do wartości podobnych jak w innych krajach europejskich (Niemiec zużywa rocznie średnio 1,7 m sześc. drewna, Czech – prawie 1,5 m sześc., Włoch– 1,1 m sześc.).

Dowiedz się więcej o drewnie z książki „Naturalnie, drewno!" (PDF)


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU”.

Konsultacje społeczne HCVF – PROLONGATA TERMINU”.

             Katowice, dnia 25.03.2020

Zn. spr.: ZO.0152.18.2020

OBWIESZCZENIE
Dotyczy: wydłużenia terminu konsultacji społecznych lasów HCVF
Nawiązując do obwieszczenia z 5 marca br. w tożsamej sprawie, w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia  3 października 2008 r. ( t.j. Dz.U.  z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz działając na podstawie §2 ust. 3 Zarządzenia Nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 16.02.2016 r. w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych /HCVF/ na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach (zn.spr.: ZO.0152.3.2016), zmienionego zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 11.02.2020 roku, z uwagi na wskazany uprzednio wewnętrzny adres poczty elektronicznej dostępny tylko dla firmowych skrzynek, podaję do publicznej wiadomości
informację o prolongacie procedury konsultacji społecznych dotyczących zmian powierzchni lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na obszarze RDLP w Katowicach.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości: 1. zapoznania się z topografią wyznaczonych lasów HCVF na interaktywnej mapie, zamieszczonej na stronie internetowej RDLP w Katowicach, według dostępu: Nasza Praca/Ochrona przyrody/Lasy HCVF/Konsultacje; 2. składania uwag i wniosków w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. Huberta 43/45, 40 – 543 Katowice lub drogą elektroniczną na adres: rdlp@katowice.lasy.gov.pl; 3. zapoznania się z dokumentacją jedynie poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną z biurem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz właściwym terytorialnie nadleśnictwem [kontakty z witryny internetowej], z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.
Ustanawianie lasów HCVF wynika z Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC (zasada 9 - zachowanie lasów o szczególnej wartości, kryterium 2 – część konsultacyjna procesu certyfikacyjnego musi skoncentrować się na zidentyfikowanych cechach, świadczących o szczególnej wartości lasu oraz na alternatywnych sposobach ochrony).
-2
Jednocześnie informuję, że właściwym do wydania decyzji o ustanowieniu lasów HCVF jest właściwy terytorialnie nadleśniczy. Właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Katowicach. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w trakcie trwania konsultacji społecznych. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Obwieszczenie umieszcza się na stronie internetowej RDLP w Katowicach oraz stronach internetowych nadleśnictw RDLP w Katowicach (zakładka: Informacje/Aktualności).
                                                                                                                               Z poważaniem

Hubert Wiśniewski

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

/dokument podpisany elektronicznie/