Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

Obszar Nadleśnictwa Turawa ma charakter typowo nizinny. Na współczesną rzeźbę terenu miały wpływ następujące procesy:

- akumulacji lodowcowej zlodowacenie środkowopolskie

- akumulacji rzecznej po ustąpieniu lądolodu

- akumulacji eolicznej schyłku plejstocenu

- procesy erozji rzecznej w holocenie

- działalność człowieka.

W nadleśnictwie przeważają siedliska wilgotne borów i lasów mieszanych.

Struktura typów siedliskowych lasu przedstawia się następująco:

 

Gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna. Szczegółowy udział gatunków panujących przedstawiono poniżej:

 

Zadania gospodarcze na lata 2007-2016
 
 
 

Odnowienia i zalesienia na powierzchniach otwartych:       - 1718,85 ha

Odnowienia pod osłoną:                                                       - 2260,18 ha

Poprawki i uzupełnienia:                                                       - 2732,91 ha

Pielęgnacje razem:                                                                - 5972,38 ha

                                                               w tym:          CW:   - 2102,20 ha

                                                                                   CP:     - 1430,16 ha

 

 

Monitoring za 2014 rok